studieprogramma

- PROGRAMMA SCHOOLJAAR 2023 - 2024

Theorie

Het vorige schooljaar heeft ons een echte “beleving” van Ayurveda gegeven.
Voor vele leerlingen is dit een openbaring geworden waarin ze zichzelf voor een stukje hebben leren herkennen.
Wij hopen dat we dit jaar een zelfde 
directe beleving zullen kunnen bereiken wanneer we ons bijvoorbeeld zullen laten meetrekken door de vaak ontroerende sermoenen van de Boeddha.

Tantrisme

1. Shrî Yantra

Via deze Shrî Yantra zullen we de deur openen om het Tantrisme binnen te gaan. De Shrî Yantra is een hoog heilig-symbool zowel van Tantra, Boeddhisme en Hindoeisme (waarin men deze yantra eerder Shrî Vidyâ noemt). Boeiend is dat deze voorstelling een ontwikkeling weergeeft niet alleen van de hele kosmos, die in deze yantra besloten ligt, maar tevens de psycho-fysische evolutie van elke mens afzonderlijk, ook zelf-transformatie genoemd. Met dit hoogtepunt van het mystieke denken van de tantra begeven we ons dan ook in het Tantrisme zelf.

2. Tantrisme

Tantra is niet echt een wijsheidsleer of darshana zoals sommigen die al kennen maar een hoogtepunt van het symbolisch denken van de mensheid zelf. Hoewel het Hindoeïsme doordrongen is van tantra zonder het misschien zelf te beseffen, is er tegelijk een heel grote weerstand tegenover aanwezig. Wij zullen dit ingewikkeld fenomeen bestuderen in sommige boeiende aspecten, want zoals we het al beginnen te vermoeden is geen onderwerp zo verborgen en zo veel omstreden als dit.

 

3.Shiva en Shakti

(als aspect van Prakriti maar ook van de Grote Godin) zijn de grote protagonisten (hoofdrolspelers). De kleine protagonisten zijn alle mensen die streven naar individuele bewustwording.

1a.Shaivisme : Shiva als hoogste Godheid of Purushottama,
b.Vaishnavisme : dat zijn hoogtepunt vindt in de Bhagavad Gîta
met Heer Krishna,
c.Shaktisme : de verering van de Grote Godin is in India enorm
populair en bijna alle denkrichtingen hebben haar in zich
opgenomen tot zelfs,
d.het Advaita Shaktisme, e.de Vijnânabhairava Tantra,
een van de fundamentele teksten van
de Kashmir traditie.

Geschiedenis van de Indusbeschaving

Vanwaar de intense populariteit van de “Grote Moeder” in een bij uitstek patriarchaal systeem van het Hindoeïsme?
a)Uit een veel oudere matriarchale beschaving : de Indusbeschaving?
b)Vanuit de Indo-Europees-Arische of Vedische beschaving zelf?
c)Of was er een aardverschuiving die het stroomgebied van de Indus heeft verlegd ?
d)Het substraat dat vanuit een veel oudere beschaving dat terug bovenkomt?

Het Boeddhisme

We willen hier reeds vermelden dat zekere aspecten van het Boeddhisme, zeker in het Tantrisch Tibetaans Boeddhisme een aanknopingspunt vinden in de Tantra.

Het Boeddhisme zullen we verdelen in.

1.Het Hînayâna (het kleine voertuig).
Dit is de studie van het Boeddhisme van de Boeddha zelf (6eE voor X). Door hemzelf geleefd, beleefd, ervaren en tot Verlichting gebracht. Na deze Verlichting begint hij met zijn prediking en drukt daarbij vooral op het feit dat alles wat hij verkondigt, voortkomt uit de ervaring van een mens, dat hij een mens is en geen God, en dat hij nooit wil vereerd worden na zijn dood zodat alle mensen zich zouden in

staat voelen zijn Weg te volgen. De Leer van Boeddha : de Vier Edele Waarheden die de mens in staat moeten stellen om uit het op de wereld alom aanwezige Lijden te geraken via Zijn pad.

2.Dan volgt de ontplooiing van de Leer die haar grootste verspreiding kent in de toenmalige oude wereld dankzij het feit dat het Boeddhisme zélf uit India verjaagd werd als ketterij. In deze periode ontwikkelt zich de Boeddhistische darshana , een visie of wijsheidsleer, “naast en buiten” de 6 orthodoxe Hindoeïstische darshana’s. “Buiten” omwille van de filosofische en sociale geschillen met de priesterkaste en de Veda (Boeddha
behoorde tot de Koning-Krijgers kaste) wat tot de hoger genoemde verkettering door de Brahmanenkaste geleid heeft.
 
3.Theravâda:
Dan behoort het Hînayâna tot het Theravâda
(ongeveer 5 eeuwen later), dat dan al naar het Zuiden toe, buiten India verspreid is, en zijn eerste concilie heeft bijéén geroepen om de Leer van Boeddha zuiver te bewaren. Deze periode wordt het Theravâda Boeddhisme genoemd, dat van de “Ouden”, die in de geest nog redelijk dicht bij Boeddha staan. Dit Theravâda, al overgaand naar Mahâyâna gedachten wat wil zeggen, niet alleen voor monniken maar de gewone mens, iedereen.
 
4.Het Mahâyâna:
Uit het Hînayâna ontwikkelt zich het Mahâyâna 
Boeddhisme dat meer nadruk legt op het feit dat de mens niet noodzakelijk monnik hoeft te zijn maar dankzij de Leer toegang krijgt tot het Nîrvâna, de uiteindelijke bevrijding uit het Lijden.
 
5. Het Tibetaans Tantrisch Boeddhisme:
Dit ontwikkelt zich uit 
het Mahâyâna Boeddhisme verrijkt en aangevuld door Tibetaans erfgoed en tantrische invloeden die hier hun hoogste ontplooiing kennen. Door een speling van het lot komt dit Boeddhisme terug
in India terecht. In Daramsala waar de alom gekende Dalai Lama in ballingschap is mogen terecht komen. Zo is de kringloop gesloten. We komen terug op dezelfde plaats waar eens alles met de Boeddha begon : ergens op een klein plekje in de Himâlaya.

Fysiologie - spijsvertering

Het volgende deel zal ons invoeren in een gans andere materie : onze westerse fysiologie. Dit jaar zal de fysiologie van de
spijsvertering onderricht worden.
Ook zullen we enkele momenteel veel voorkomende klachten i.v.m. het spijsverteringskanaal bespreken.

Psycho-somatische ziekten

Wat we reeds zagen bij de spijsverteringsstoornissen en hun verwikkelingen is dat veel mensen er slecht aan toe zijn, temeer omdat er zo iets bestaat als psycho-somatische ziekten. We zullen trachten een inzicht te verwerven in de psychosomatische klachten en we laten ons daarbij leiden door een Indische Meester, wetenschapper en geneesheer, wijlen K.N. Udupa, professor emeritus, Benares Hindoe University, en hoofd van het Institute of Medical Sciences. Hij begreep reeds vóór onze geneeskunde dat hoofdzakelijk psychische druk (stress) aanwezig is bij psychosomatische ziekten. Omdat, op heel vroege leeftijd, psycho-fysische trauma’s komen die, niet soms maar altijd, de hoofdoorzaak zijn van die onvatbare en daardoor ongeneeslijk lijkende ziekten. De reden daarvan is dat ze zich volgens de Indische visie vanuit het psychisch fijnstoffelijk gebied in het lichaam gaan vastzetten. Wij zullen in onze praktijk trachten iets te verhelpen aan deze treurige toestand door te werken met ontspanning, in en met het energetisch lichaam, met aangepaste praktijk en het werken met ademhaling maar vooral met meditatie.

Mantra

Zoals naar jaarlijkse gewoonte wijden we ook een aantal lessen, verdeeld over het jaar aan Mantra. De Mantra’s die we zullen leren houden altijd verband met de vakken die in dat jaar onderwezen worden.

Staande houdingen en Prânâyâma

Tenslotte zullen onder de rubriek, didactiek en kunst van het lesgeven, in dit jaar de staande houdingen grondig ingestudeerd worden, om ze tot de grootst mogelijke vervolmaking op te voeren, ingekleed in kleine leséénheden waarin steeds gestreefd wordt dat zowel lichaam als mentaal en geest in energetische harmonie zijn waarbij de geest helderder en bewuster is geworden. Meester Iyengar stelt dat in elke praktijk er altijd een staande houding moet terug te vinden zijn.
Uiteraard gaan we ook weer verder met onze Prânâyâma. De oud-leerling, yogadocent of elke persoon die zich aangesproken voelt kan bepaalde delen van ons programma volgen.

Inlichtingen

Wekt het programma jouw interesse voor een opleiding of wil je een bepaald vak volgen dan kan dat.
Wil je graag meer inlichtingen neem dan contact met
Hade via
0495/54 55 47
of 
inschrijving@yogainstituut.be

Krachtlijnen
Studieprogramma
Studieraster
Prijsovereenkomst
Studiereglement

De oprichtster en bezielster

Lic. Paula De Nève – Bout

Lic. Paula De Nève – Bout
Is 40 jaar Directeur van het Vormingsinstituut geweest. Zij doceerde vele
vakken en heeft doorheen de jaren ook een heel deel van onze medewerkers
gevormd en begeleidt in hun nieuw traject. Erelid van de Raad van Bestuur van de Yoga Federatie der Nederlandstaligen
in België.

Directrice

Hade De Nève

Directrice Hade de Neve
Is sedert 1987 docente aan het Vormingsinstituut voor Yogadocenten in
Zolder. Zij is nu Directrice sedert 2010 en verzorgt seminaries en delen van
het luik Theorie.

 Wil je graag meer inlichtingen? 
Neem dan vrijblijvend contact met ons op via dit formulier.

HOME