Studiereglement

- Studiereglement -

Artikel 1 :
Het Vormingsinstituut voor Yogadocenten is een door de Yoga Federatie van de Nederlandstaligen in België erkend Vormingsinstituut en is binnen de Federatie vertegenwoordigd in de persoon van haar directeur. De Yoga Federatie van de Nederlandstaligen in België onderschrijft de richtlijnen vervat in een Europees Basisprogramma opgesteld door de Europese Yoga Unie.

Artikel 2 :
Het Vormingsinstituut voor Yogadocenten eerbiedigt de normen waaraan de vorming van yogadocenten volgens het vernieuwd Europees Basisprogramma moet voldoen :

  • Het onderwijzen en het beoefenen van een kwalitatief hoogstaande yoga.
  • Waken over de «zuiverheid» van deze discipline, zodat ze niet vermengd wordt met allerhande welzijnsactiviteiten e.a, die met yoga als dusdanig niets te maken hebben.Het bijwonen van een mengeling van allerlei opleidingen biedt geen garantie totinnerlijke groei.
  • Voor het vormen van een yogadocent is een langdurige begeleiding door een betrouwbare gids nodig. Deze gids is iemand die de zoektocht, «de sadhana» in zichzelf ofwel heeft voltooid, of daar ver in gevorderd is. Dit is het resultaat van ervaring en inzicht opgedaan door persoonlijke oefening en verdieping. Het bijwonen van een mengeling van allerlei opleidingen biedt geen garantie tot innerlijke groei. Tijdens dit soort van vorming grijpt er een natuurlijk transformatieproces plaats. De bedoeling zowel van de Federatie als van het Vormingsinstituut is dat de opleiding de aspiranten met de verscheidene aspecten van yogaonderricht die bij hun toekomstige verantwoordelijkheid horen, vertrouwd te maken, hen te begeleiden in hun spirituele groei en ontplooiing.
  • Ook de morele kwaliteiten tellen, engagement, naast bekwaamheid en kennis.
  • Het diploma is niet het einde maar is het begin van een groeiproces naar verdere verdieping, verruiming en ontplooiing, door middel van voortdurende beoefening.
  • Dat groeiproces is natuurlijk en organisch en kan niet in regels gevat worden.
  • Wij nemen geen enkele verantwoordelijkheid gezien de hogergenoemde punten, voor kandidaat-docenten die wederrechtelijk te vroeg starten met lesgeven en daardoor schade berokkenen aan de mensen die zich goedgelovig aan hen toe vertrouwen. Begrepen, dat dezen in de fout gaan.

Artikel 3 :
Vandaar zal de leerlingen gevraagd worden lid te worden van de Federatie met het oog op de homologatie van hun diploma, de aangeboden activiteiten een waardevol Yogatijdschrift en een Nieuwsbrief. Dit vanaf het begin van hun opleiding.

Artikel 4 :
De opleiding is gespreid over maximum 5 jaar en omvat minimum 550 lesuren. Aan het begin van elk schooljaar wordt het jaarprogramma aan de leerlingen meegedeeld. Het is echter mogelijk dat er in de loop van een schooljaar lichte wijzigingen of aanvullingen worden aangebracht.

Artikel 5 :
Per schooljaar zullen tussentijdse tentamens ingericht worden. Het eindexamen zal op de vast gestelde tijdstippen afgelegd worden tijdens het jaar volgend op de beëindiging van de opleiding.

Dit examen bevat zowel een praktisch als een theoretisch gedeelte. Aan het einde van de studie zal door de cursist een eindwerk gemaakt worden met een thema gekozen uit de geziene stof in overleg en onder begeleiding van de equipe van de vorming.

Artikel 6 :

Naast het verwerven van de praktische en theoretische kennis wordt van de leerlingen verwacht dat zij tijdens de opleiding wekelijks gedurende de vijf jaar van het onderricht, één van de zaallessen en daarnaast gedurende minstens 1 jaar ook de meditatielessen, ingericht door het Instituut, zouden volgen.

Dit om in hun Hatha Yogapraktijk en Meditatiepraktijk de subtiele transformaties die plaats grijpen in lichaam, psychisme en op spiritueel vlak in hun beleving te leren voelen, vatten en integreren als een geheel. Want er is géén Yoga zonder Meditatie

Artikel 7 :

Om tot de studie toegelaten te worden dient men houder te zijn van een diploma van hoger secundair onderwijs en gedurende minstens twee jaar Hatha Yoga beoefend hebben, bij voorkeur onder leiding van een erkend yogadocent. Uitzonderlijk kunnen personen die hieraan niet voldoen, toch toegelaten worden mits een gesprek betreffende de vorming van de kandidaat, zijn/haar yogapraktijk en motivatie. Om een diploma van yogadocent te kunnen behalen moet men ingeschreven zijn als regelmatige leerling.

Artikel 8 :
Als regelmatige leerling wordt beschouwd, de kandidaat die aan de toelatingsvoorwaarden voldoet, het volledige vormingsprogramma en zaallessen en meditatie volgt, regelmatig aanwezig is bij het onderricht, de vereiste examens en het eindwerk aflegt en hierin slaagt. De aanwezigheden worden gecontroleerd en bij onvoldoende aanwezigheid (83% norm EYU) wordt de kandidaat niet langer beschouwd als een regelmatige leerling.

Artikel 9 :
Kandidaat-leerlingen kunnen uitzonderlijk voor een vak vrijstelling bekomen op voorwaarde dat de stof in een voorgaande vorming tot een erkend diploma heeft geleid. De directie oordeelt of het over dezelfde leerstof gaat en of vrijstelling kan worden verleend..

Artikel 10 :
Om de inschrijving te bevestigen wordt de kandidaat-leerling een voorschot gevraagd van 100 Euro te storten op KBC : 734-0292748-11
                                     

KBC
IBAN : BE85 7310 5403 2106     BIC : KREDBEBB

 

ten laatste in augustus.

Namens Vormings Instituut Yoga Docenten
De kandidaat-yogadocent bevestigt hierbij .
Zijn deelname aan de opleiding, en kennis genomen van alle hoger opgesomde artikels.

Datum, naam, voornaam, handtekening.

Krachtlijnen
Studieprogramma
Studieraster
Prijsovereenkomst
Studiereglement

Erkend diploma

Voor het overige komen alle cursussen opgelegd door de overkoepelende Europese Yoga Unie aan bod. We beoefenen Hatha Yoga, in de geest van Meesters als BKS Iyengar, André Van Lysebeth en meditatie in de geest van Patanjali en van de Himalaya Meditatie Traditie om tot een alles omvattende (sampurna) Yoga te komen. Dit alles leidt tot een erkend diploma gehomologeerd door onze Federatie.

HOME